Linker script commands:

  • ENTRY
  • MEMORY
  • SECTIONS
  • KEEP
  • ALIGN
  • AT>

ENTRY command:
Là sử dụng để set “Thông tin địa chỉ đầu vào” trong header của file hex,elf được generate ra.
Không bắt buộc để sử dụng, nó đòi hỏi khi debug và debug sẽ đặt function đầu tiên để chạy.
Syntax: Entry(_symbol_name_)
Entry(Reset_Handler)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *