1. Khi khai báo biến như const thì giá trị biến đó không thể thay đổi được.
  const int u32ConstVariable =10;
  u32ConstVariable = 12; -> Sai vì biến này không thay đổi được
 2. Khi khai báo biến như Pointer To Constant thì giá trị của biến đó không thể thay đổi được and địa chỉ biến đó thay đổi được.
  const int u32temp= 10;
  const int *pPointerToConstant= &u32temp;
  *pPointerToConstant= 5; -> Sai ở đây vì khi khai báo poiter to const thì giá trị không thể thay đổi.
  pPointerToConstant++; -> Đúng vì địa chỉ có thể thay đổi được.
 3. Khi khai báo biến như constant pointer thì giá trị của biến đó có thể thay đổi được and địa chỉ biến đó không thể thay đổi được.
  const int u32temp= 10;
  int const *pConstantPointer= &u32temp;
  *pConstantPointer= 5; -> Đúng vì giá trị có thể thay đổi được.
  pConstantPointer++; -> Sai ở đây vì khi khai báo constant pointer thì địa chỉ không thể thay đổi được.

https://www.geeksforgeeks.org/how-to-modify-a-const-variable-in-c/

Bên dưới là video chi tiết để hiểu rõ hơn về từ khóa static trong C

http://www.mediafire.com/file/6zow5zkzpbuqxxf/Const.zip/file

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *