Enum là một tập hợp các giá trị có thể có của 1 thuộc tính.