1. Biến static được tạo ra duy nhất một lần khi gọi hàm lần đầu tiên và nó sẽ tiếp tục tồn trong suốt vòng đời của chương trình.
  2. Biến static sẽ lưu trong vùng .bss khi biến đó không được khởi tạo hoặc khởi tạo bằng không và nó sẽ được lưu ở vùng .data nếu khởi tạo một giá trị khác không.
  3. Vừa có tính chất của 1 biến toàn cục (global variables), vừa mang tính chất của 1 biến cục bộ (local variables)
  4. Phạm vi truy xuất của một biến/hàm:
    – Local variable: Nó chỉ có thể được sử dụng trong khối lệnh mà nó được khai báo,nhưng khi thoát khỏi hàm, nó không bị thu hồi vùng nhớ đã được cấp và được giới hạn trong function được khai báo.
    – Global variable: biến không mất đi khi khối lệnh định nghĩa nó kết thúc, nó vẫn nằm trong vùng nhớ của chương trình và được tự động cập nhật khi khối lệnh đó được gọi lại và nó chỉ nằm trong giới hạn của file nó đc khai báo.
    – Function: Giới hạn phạm vi hàm đó chỉ được sử dụng trong file được khai báo.

https://www.geeksforgeeks.org/static-variables-in-c/

Bên dưới là video chi tiết để hiểu rõ hơn về từ khóa static trong C:

https://www.youtube.com/watch?v=MQrrTjzUjHY

http://www.mediafire.com/file/thro45rmk5te2f0/Static.zip/file

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *